Toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG” of “GDPR”), verklaar ik dat ik de inhoud van dit toestemmingsformulier gelezen heb en de inhoud ervan begrijp.

Ik stem ermee in dat mijn persoonsgegevens (met inbegrip van gevoelige persoonlijke gegevens) verwerkt zullen worden door AFB-recruitment en/of door met haar verbonden ondernemingen (de “Verwerkingsverantwoordelijke”) en dit in overeenstemming met AVG, de Privacyverklaring van de Verwerkingsverantwoordelijke (de “Privacyverklaring “) en alle andere relevante wetgeving van kracht voor de bescherming van persoonsgegevens.

De AVG stelt voorschriften vast in verband met de bescherming van natuurlijke personen inzake de verwerking van hun persoonsgegevens en de voorschriften in verband met het vrije verkeer van persoonsgegevens. Het beschermt de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en doorgestuurd voor zover dit verenigbaar is met deze doeleinden en de Privacyverklaring; conform de beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid en transparantie.

Algemeen

Ten aanzien van de verwerking van mijn persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens voor de doeleinden van het verstrekken van een uitzendopdracht, een tijdelijke opdracht of vaste job en andere jobopportuniteiten; met het oog op de evaluatie (inclusief langs geautomatiseerde weg) van profielen en professionele vaardigheden met het oog op de beoordeling van de individuele ontwikkeling en de carrièreplannen (zoals beschreven in de Privacyverklaring);

Marketing

Met betrekking tot de verwerking van mijn persoonsgegevens met het oog op de bevordering van marketing activiteiten en de commerciële communicatie, met inbegrip van interactieve communicatie, marktonderzoeken, waarschuwingen met betrekking tot de beschikbare posities en statistische studies, uitgevoerd via e-mail, sms, app (zoals beschreven in de Privacyverklaring);

Als de betrokkene meer informatie wil over de verwerking van zijn persoonsgegevens of de uitoefening van zijn/haar individuele rechten, kan hij/zij contact opnemen met de data controller, zoals vermeldt bij de contactgegevens beschreven in de privacyverklaring.