Privacy Policy Denver Consulting BV – AFB-recruitment

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen onze organisatie gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van opdrachtgevers, kandidaten, klanten, leveranciers en bezoekers van onze website. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

1. Wie contacteren in geval van vragen

Denver Consulting BV, waaronder de rekruterings- en selectiediensten van AFB-recruitment vallen, met maatschappelijke zetel te Gulden-Vlieslaan 44 / 0401, 8000 Brugge en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0753.403.354, is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Denver Consulting verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

 2. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

3. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

3.1. Wanneer u rechtstreeks met ons in contact bent als (potentiële) klant of als leverancier.

 • De contactgegevens die u aan ons bezorgt zoals uw voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer

• Uw functietitel

• Uw bedrijf

• Eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van doeleinden hieronder beschreven in punt 4.

3.2. Wanneer u rechtstreeks met ons in contact bent als kandidaat (in het kader van onze dienstverlening)

• De identiteitsgegevens die u aan ons bezorgt zoals uw voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer…

• Gegevens m.b.t. uw opleiding en profiel : curriculum vitae, motivatiebrieven, loongegevens, evaluatieformulieren, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek

• Gegevens m.b.t. uw vorige functies: huidige werkgever, huidige functie en/of vroegere functies, ervaring, contactpersonen ter referentie, …

• Eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van doeleinden hieronder beschreven in punt 4.

3.3 Via onze website

• Zonder registratie: uw IP-adres

• Bij het invullen van het contactformulier op onze website: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam.

• Via cookies (Google Analytics): bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering van diensten en online portalen. Privacy policy van Google

3.4. Publieke gegevens en gegevens die we rechtstreeks verzamelen

Denver Consulting verwerkt soms publieke gegevens. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website, social media, …
Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn (in uw streek) of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen behoort hiertoe.

Wanneer wij een beroep doen op bepaalde zoekmachines of websites, platformen, … waarop u uw cv ed. hebt geüpload en die wij kunnen inkijken om een gepaste kandidaat te zoeken voor de openstaande vacatures, ontvangen wij uw persoonsgegevens onrechtstreeks. Het gaat om de persoonsgegevens die u ter beschikking gesteld hebt op deze websites, platformen, zoekmachines, …

Meestal zal dit in de vorm van een cv zijn en kunnen wij de volgende persoonsgegevens raadplegen (niet limitatief):

• Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, taal, telefoonnummer, gsm-nummer, adres, foto’s, …

• Gegevens m.b.t. uw opleiding: curriculum vitae, motivatiebrieven

• Gegevens m.b.t. uw vorige functies: huidige werkgever, huidige functie en/of vroegere functies, ervaring

4. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Denver Consulting verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op verschillende grondslagen.

4.1. Algemene doeleinden als (potentiële) klant of leverancier

4.1.1. Het leveren van (pre-)contractuele diensten

Denver Consulting verwerkt uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op uw verzoek een offerte over te maken en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met u te onderhouden in relatie tot de opdracht, en om een factuur te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden.

De rechtsgrond voor het leveren van (pre-)contractuele diensten is het onderhouden van een contractuele relatie en het vormen of uitvoeren van een overeenkomst of contract.

4.2. Algemene doeleinden als kandidaat

4.2.1. Rekrutering en selectie

Denver Consulting verzamelt persoonsgegevens voor rekruterings –en selectiedoeleinden.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden is uw uitdrukkelijke en expliciete toestemming, waarbij u deze ten allen tijde ook weer kunt intrekken.

4.3. Verwerking via onze website

4.3.1. Verwerking van uw gegevens op de website

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze website om u (gepersonaliseerde) webcontent te leveren en om zo gericht mogelijk met u te communiceren. Uw gegevens worden ook gebruikt voor onderzoek en analyse om onze diensten en websites te verbeteren.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens in dit kader is uw uitdrukkelijke en expliciete toestemming, waarbij u deze ten allen tijde ook weer kunt intrekken.

4.3.2. Sollicitatiedoeleinden voor vacatures bij Denver Consulting

We bieden u de mogelijkheid op de website om ons uw motivatiebrief en CV toe te sturen in het kader van (open) sollicitaties.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens in dit kader is het gerechtvaardigd belang, ze is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen.

4.4. Marketing- en verkoopactiviteiten

Denver Consulting informeert klanten graag over aanbiedingen, innovaties en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact.

De rechtsgrond voor het leveren van marketing en verkoopactiviteiten is uw uitdrukkelijke en expliciete toestemming, waarbij u deze ten allen tijde ook weer kunt intrekken.

Denver Consulting verkoopt uw gegevens onder geen enkele omstandigheid aan derden.

5. Doorgifte aan derden

Vermits wij fungeren als een rekruterings-en selectiekantoor worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden voor uitvoering van onze opdracht.

Uw persoonsgegevens worden geconsulteerd door / doorgegeven aan de volgende partijen:

• uw persoonsgegevens worden intern geconsulteerd

• onze klanten en uw eventuele potentiële werkgever

6. Bewaartermijnen

Denver Consulting slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval passief bijgehouden conform de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

Als kandidaat bewaren en verwerken wij de persoonsgegevens minstens zolang het selectieproces loopt.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

8. Rechten

Volgende rechten ten opzichte van de persoonsgegevens zijn uitoefenbaar op schriftelijk verzoek.

8.1. Recht op toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

8.2. Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

8.3. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

8.4. Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en/of machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

8.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen.

8.6. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

8.7. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons. Uw verzoek dient te bestaan uit een gedateerde, ondertekende aanvraag en een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. U kunt uw verzoek tot uitoefening van uw rechten richten aan:

Denver Consulting BV

T.a.v. Dennis Verstraete

Gulden-Vlieslaan 44 / 0401, 8000 Brugge

Email: dennis@afb-recruitment.be

8.8 klachten

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.